הרצאה מספר 20, בסדרת הרצאות בתחום הנזיקין, על ידי ד"ר אסף פוזנר, מנהל מחלקת נזיקין במשרדנו ומרצה בתחום נזיקין באוניברסיטה העברית בירושלים.

ההרצאות נועדו לאפשר לציבור עורכי הדין, אלו שבבית ואלו שלא, בצל משבר הקורונה, ללמוד ולהתעדכן בסוגיות שונות בתחום הנזיקין.

ההרצאה הנוכחית היא בנושא תוחלת חיים סטטית ותוחלת חיים דינמית: למה רק בתי המשפט מתעלמים ממה שכולם יודעים?

לצפייה:

רשימת אסמכתאות:

1. קמפיין דרוש ניסיון של המשרד לשוויון חברתי
https://www.darush-nisayon.org.il/%d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa
2. בג"ץ 9134/12 פרופ' משה גביש נ' הכנסת (פורסם בנבו, 21.04.2016
3. חוזר פנסיה 2017-3-6 "תיקון החוזר המאוחד – דרך חישוב מאזן אקטוארי ומקדמי תקנון של קרן פנסיה וקופת גמל מרכזית לקצבה" (1.10.2017) ואת טבלאות התמותה שצורפו אליו (הכוללים – בלוח פ-6 – את קצב ההתאמות לירידה בשיעורי התמותה לאחר שנת 2015).
4. חוזר 2013-1-2 "חישוב עתודות לתשלום קצבה בפוליסות ביטוח חיים" (6.3.2013) הכולל בנספח 2 את ההנחות לגבי קצב הירידה בתמותה לאחר שנת 2008).
5. רע"א 5126/19 פלונית נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ )פורסם בנבו, 3.11.2019).
6. ארי פלטיאל, מישל ספולקר, אירינה קורנילנקו ומרטין מלדונדו תחזיות אוכלוסייה לישראל לטווח ארוך: 2009-2059 (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אגף דמוגרפיה ומפקד, 2012)).